آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه شیمی فیزیک آب

وظایف اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:

  • انجام آزمایش های فیزیکی نظیر pH، کدورت، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول
  • انجام آزمایش های شیمیائی نظیر آمونیاک، نیتریت، نیترات، سختی موقت، سختی دائم، کربنات، بی کربنات، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، قلیائیت کل و قلیائیت فنل

آزمایشگاه شیمی فیزیک فاضلاب

وظایف اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:

  • انجام آزمایش های فیزیکی مانند درجه حرارت، هدایت الکتریکی، کدورت، کل جامدات، کل مواد معلق و کل جامدات محلول، مواد قابل ته نشینی
  • انجام آزمایش های شیمیائی مانند اکسیژن محلول، BOD5، COD، آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات، کلراید، قلیائیت، چربی و روغن، سورفکتانت و سولفات
  • انجام آزمایش فلزات سنگین: کروم، کبالت، کادمیوم، مس، سرب، نیکل، روی، آهن، منگنز، ارسنیک و جیوه
  • تعیین درصد خلوص مواد شیمیائی مورد استفاده جهت سالم سازی آب مانند آهک، سولفات آلومینیوم، کلرید فریک
  • آزمایش جار و تعیین کارآئی انواع مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده
  • انجام آزمایش لجن تصفیه خانه های فاضلاب برای تعیین پارامترهای MLSS, MLVSS, SVI و قابلیت ته نشینی لجن

 
نمونه ای از تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب
کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال