معرفی مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

مریم حقیقی خمامی                                                                        
 تحصيلات: دانشجوی دکتری مدیریت جنگل، دانشگاه گیلان           

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

 سمت: مدیر گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

 آدرس ايميل: haghighi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه هاي تحقيقاتي:


(GIS) Geographic Information System

(Remote Sensing  (RS 

(Multi-criteria Decision Methods (MCDM

Natural Resources Management & Planning

ورود به صفحه شخصي

مریم حقیقی خمامی                                                                        
 تحصيلات: کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه گیلان           

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

 سمت: عضو هيات علمی و عضو شورای علمی گروه مهندسی محیط زیست

 آدرس ايميل: haghighi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه هاي تحقيقاتي:

GIS (Geographic Information System)

RS (Remote Sensing)

MCDM (Multi-criteria Decision Methods)

Natural Resources Management & Planning

ورود به صفحه شخصي

مریم حقیقی خمامی                                                                        
 تحصيلات: کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه گیلان           

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

 سمت: عضو هيات علمی و عضو شورای علمی گروه مهندسی محیط زیست

 آدرس ايميل: haghighi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه هاي تحقيقاتي:

GIS (Geographic Information System)

RS (Remote Sensing)

MCDM (Multi-criteria Decision Methods)

Natural Resources Management & Planning

ورود به صفحه شخصي

مریم حقیقی خمامی                                                                        
 تحصيلات: کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه گیلان           

مرتبه علمی: مربی پژوهشی

 سمت: عضو هيات علمی و عضو شورای علمی گروه مهندسی محیط زیست

 آدرس ايميل: haghighi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه هاي تحقيقاتي:

GIS (Geographic Information System)

RS (Remote Sensing)

MCDM (Multi-criteria Decision Methods)

Natural Resources Management & Planning

ورود به صفحه شخصي

کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال