مقالات گروه پژوهشی پایش منابع آب

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نویسندگان

نام نشریه

نوع نمایه علمی نشریه

مؤسسه/کشور محل انتشار

مشخصات نشريه

سال انتشار

مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/ ISC/ISI/ ….

1

Determination of selenium in natural waters by adsorptive differential pulse cathodic stripping voltammetry , .

Mehdi Ashournia, Alireza Aliakbar

Journal of Hazardous materials

ISI

Elsevier

هلند

2009

2

Determination of Se(IV) in natural waters by Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry of 5-Nitropiazselenol, Journal of Hazardous materials. Journal of Hazardous material. .

Mehdi Ashournia, Alireza Aliakbar

Journal of Hazardous materials

ISI

Elsevier

هلند

2010

3

The survey of heavy metals (Copper, Iron, Lead, Cadmium, Zinc and Nickel) concentration and their effects on the quality of Anzali wetland’s water, Caspian Jornal of environmental science .

M. M. Rahbar Hashemi*, M. Ashournia, M. A. Rahimipour,H. Modaberi

Caspian Journal of Environmental Sciences

ISI-Index

SID

ایران

2013

4

بررسی اثر استفاده از روش ازن‌زنی برای حذف سم بوتاکلر از آب، مطالعه موردی: آب‌های زیرزمینی استان گیلان (فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضلاب، دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 114-123)

میرمسلم رهبر هاشمی

مهدی عاشورنیا

مریم پناهنده

فصلنامه علمی پژوهشی آب و فاضلاب


علمی پژوهشی

ایران

1394

5

Investigation of groundwater contamination level in Guilan province arising from Edifenphos (Hinosan) fungicide using a genetic algorithm

M. M. Rahbar Hashemi*, M. Ashournia, M. A. Rahimipour,H. Modaberi

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences

ISI-Index

بنگلادش

2017

6

SENSITIVITY ANALYSIS AND VULNERABILITY MAPPING OF THE GUILAN AQUIFER USING DRASTIC METHOD

Hadi Modaberi*, M. M. Rahbar Hashemi, Mehdi Ashournia, M. A. Rahimipour

Review of Environment and Earth Sciences

ISI-Index

پاکستان

2017


کلیه حقوق برای پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی محفوظ است | طراحی و پیاده سازی : مهیانت شمال